RAEI
RAEI

 

  

 

Raport anual de evaluare internǎ a calitǎţii

 

Raport pentru anul şcolar  2016 - 2017  având starea Finalizat, finalizat la data de 14.10.2017 de cǎtre CEAC având urmǎtoarea componențǎ:

 

Membrii comisiei CEAC

Persoana

Calitate Ceac

Grad

Specializare

LOREDANA BRETFELEAN

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

Gradul I

Limba si literatura romana

Monica Bulie

Membru (Reprezentant Corp Profesoral)

 

 

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE

NOTǍ:

Informațiile din aceastǎ primǎ parte, chiar dacǎ nu se reflectǎ direct în calitatea serviciilor educaționale sunt relevante pentru beneficiarii direcți şi indirecți şi le pot orienta opțiunile pentru o unitate şcolarǎ sau alta, pentru un profil de pregǎtire sau pentru o anumitǎ specializare

 

  1. Date de identificare a unitǎţii de învǎţǎmânt

 

D01

Denumire completǎ

Cod Sirues

Judeţ

Localitate

 

SCOALA GIMNAZIALA "AUREL VLAICU" ARAD

3078541

ARAD

ARAD

 

D02

Mediul de rezidenţǎ:

 

Urban

 

 

D03

Poziţionarea şcolii în localitate:

 

Zonǎ semiperifericǎ

 

 

 

 

D04

Çcoala sau structurile coordonate sunt situate într-o zonǎ dezavantajatǎ:

Zonǎ dezavantajatǎ din punct de vedere socio- economic (somaj ridicat/ comunitǎIi defavorizate etc.)

Nu

Zonǎ cu probleme de acces (zonǎ izolatǎ, drumuri desfundate pe ploaie, inzǎpeziri frecvente, treceri prin pǎdure, treceri peste cale feratǎ, trafic stradal intens etc.)

Nu

 

D05

Tipul unitǎţii de învǎţǎmânt (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):

 

Şcoalǎ cu clasele I-VIII

 

D06

Tipul unitǎţii, în funcţie de forma de finanţare:

 

buget

 

D07

Cuantumul total al bugetului de venituri al unitǎţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bazǎ, suplimentarǎ şi complementarǎ – şi indiferent de sursǎ – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

 

Buget pe anul anterior

Buget pe anul în curs

 

3694.00

3653.00

 

D08

Tipul unitǎţii, în funcţie de forma de educaţie:

 

Unitate de învǎIǎmânt tradiIional

 

D09

Responsabilitǎţi în reţea:

 

unitate cu personalitate juridicǎ, fǎrǎ structuri subordonate

 

D10

Dacǎ este unitate coordonatoare:

 

numǎrul total de unitǎIi coordonate (structuri) din subordine

0.00

 

numǎrul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea

coordonatoare

0.00

 

 

 

 

D11

Nivelurile de învǎţǎmânt din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri:

Unitatea coordonatoare

Structurile subordonate

 

antepreşcolar

 

 

 

preşcolar

 

 

 

primar

Da

 

 

gimnazial

Da

 

 

liceal

 

 

 

profesional

 

 

 

postliceal

 

 

 

D12

În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

 

 

D12a

În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

 

Uman

 

 

Real

 

 

D12b

În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesionalǎ din unitate sunt:

 

Servicii

 

 

Resurse naturale şi protecIia mediului

 

 

Tehnic

 

 

D12c

În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

 

Artistic

 

 

Pedagogic

 

 

Arte vizuale

 

 

Teologic

 

 

Militar

 

 

Sportiv

 

 

Patrimoniu cultural

 

 

Teatru

 

 

Muzicǎ

 

 

Coregrafie

 

 

D13

Alte forme de învǎţǎmânt şcolarizate în unitate, în afara celei „Învǎţǎmânt de zi”:

 

 

 

 

 

 

D14

Numǎrul de schimburi în care funcţioneazǎ şcoala în învǎţǎmântul de zi:

 

Unitatea coordonatoare

Structurile subordonate

 

douǎ schimburi

 

 

D15

Limba maternǎ / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri)

 

limba românǎ

Da

 

limba maghiarǎ

Da

 

limba germanǎ

Da

 

alte limbi

 

 

D16

Limbi strǎine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

 

limba englezǎ

Da

 

limba francezǎ

Da

 

limba germanǎ

Da

 

alte limbi

 

 

D17a

Numǎrul de clase / grupe de elevi/copii din învǎţǎmântul de zi / cu

program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent:

 

Unitate Coodonatoare

Structuri Subordonat e

Program de studiu bilingv

Program de studiu intensiv

Clase cu predare în altǎ limbǎ de circulaIie

Total unitate

Numǎrul de grupe din învǎIǎmântul antepreşcolar

0.00

0.00

 

 

 

0.00

Numǎrul de grupe din învǎIǎmântul preşcolar

0.00

0.00

 

 

 

0.00

Numǎrul de clase din învǎIǎmântul primar (I-IV)

20.00

0.00

 

 

 

20.00

 

 

 

 

Numǎrul de clase din învǎIǎmântul gimnazial (V- VIII)

19.00

0.00

 

Da

 

19.00

Numǎrul de clase din învǎIǎmântul liceal (IX-XII/XIII)

0.00

0.00

 

 

 

0.00

Numǎrul de clase din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a IX- a

0.00

0.00

 

 

 

0.00

Numǎrul de clase la stagiile de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului

0.00

0.00

 

 

 

0.00

Numǎrul de clase din învǎIǎmântul postliceal

0.00

0.00

 

 

 

0.00

Total

39.00

0.00

 

 

 

39.00

 

D17b

Numǎrul de clase pregǎtitoare din învǎţǎmântul de zi (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent:

 

Unitate Coodonatoare

Structuri Subordonate

Program de studiu bilingv

Program de studiu intensiv

Clase cu predare în altǎ limbǎ de circulaIie

Numarul de clase pregatitoare

4.00

0.00

 

 

Nu

 

D18a

Precizaţi numǎrul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învǎţǎmântul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent

 

Unitate Coodonatoare

Structuri Subordonate

Total unitate

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar

0.00

0.00

0.00

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar

0.00

0.00

0.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV)

467.00

0.00

467.00

 

 

 

 

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V- VIII)

470.00

0.00

470.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal ( IX- XII/XIII)

0.00

0.00

0.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a IX-a

0.00

0.00

0.00

Numǎrul de elevi la stagiile de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului

0.00

0.00

0.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal

0.00

0.00

0.00

Total

937.00

0.00

937.00

Total grǎdiniIǎ

0.00

0.00

0.00

Total niveluri şcoalǎ

937.00

0.00

937.00

 

D18b

Precizaţi numǎrul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învǎţǎmântul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa

pregǎtitoare

 

Unitate Coodonatoare

Structuri Subordonate

Numarul de copii

103.00

0.00

 

D19a

Numǎrul copiilor /elevilor cu CES, pe

niveluri de învǎţǎmânt (din cei raportaţi la D18), fǎrǎ clasa pregǎtitoare:

 

Total elevi CES unitate

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar

0.00

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar

0.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV)

1.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-

VIII)

4.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal ( IX-

XII/XIII)

0.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a IX-a

0.00

Numǎrul de elevi la stagiile de practicǎ dupǎ

finalizarea ciclului inferior al liceului

0.00

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal

0.00

Total

5.00

 

 

 

 

 

D19b

Numǎrul copiilor /elevilor cu CES, din clasa pregǎtitoare:

 

Unitate Coodonatoare

Numarul de copii

0.00

 

D20

Dacǎ în unitate sunt organizate şi alte forme de învǎţǎmânt sau programe ("Învǎţǎmânt seral", "Cu frecvenţǎ redusǎ", "Program "A doua şansǎ""), numǎrul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

 

 

 

 

Total unitate şi forme de învǎIǎmânt

 

Numǎr de

clase

Numǎr de elevi

 

Total Clase

Total Elevi

Programul „A doua şansǎ” - învǎIǎmânt primar

0.00

0.00

(ante)prescolar

0

0

Programul „A doua şansǎ” - învǎIǎmânt secundar inferior

0.00

0.00

primar

24

570

Cu frecventa - seral: învǎIǎmânt liceal

0.00

0.00

gimnaziu

19

470

Cu frecventa - seral: - învǎIǎmânt postliceal

0.00

0.00

liceu

0

0

Cu frecvenIǎ redusǎ - învǎIǎmânt primar

0.00

0.00

postliceal

0

0

Cu frecvenIǎ redusǎ - învǎIǎmânt gimnazial

0.00

0.00

 

0

0

Cu frecvenIǎ redusǎ -

învǎIǎmânt liceal

ciclul inferior

0.00

0.00

 

0

0

Cu frecvenIǎ redusǎ -

învǎIǎmânt liceal

ciclul superior

0.00

0.00

 

0

0

Total

0.00

0.00

 

43

1040

 

 SituaIia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializǎri                                        

 

 

 

 

D21 Filiera teoreticǎ

 

D21a

Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Profil umanist

Filologie

0.00

0

Profil umanist

ŞtiinIe sociale

0.00

0

Profil real

Matematicǎ–informaticǎ

0.00

0

Profil real

ŞtiinIe ale naturii

0.00

0

 

D21b

Numǎrul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învǎţǎmânt

decat cel de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Profil umanist

Filologie

0.00

0

Profil umanist

ŞtiinIe sociale

0.00

0

Profil real

Matematicǎ–informaticǎ

0.00

0

Profil real

ŞtiinIe ale naturii

0.00

0

 

D22 Filiera tehnologicǎ

 

 

D22a

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de

zi:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

electronicǎ automatizǎri

0.00

0

producIie media

0.00

0

construcIii instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

mecanicǎ

0.00

0

electric

0.00

0

industrie textilǎ şi pielǎrie

0.00

0

materiale de construcIii

0.00

0

electromecanicǎ

0.00

0

chimie industrialǎ

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

turism şi alimentaIie

0.00

0

economic

0.00

0

comerI

0.00

0

 

 

 

 

estetica şi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

silviculturǎ

0.00

0

protecIia mediului

0.00

0

industrie alimentarǎ

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22b

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, în învǎţǎmântul profesional cu

durata de 2 ani dupǎ clasa a IX-a:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

electronicǎ automatizǎri

0.00

0

producIie media

0.00

0

construcIii instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

mecanicǎ

0.00

0

electric

0.00

0

industrie textilǎ şi pielǎrie

0.00

0

materiale de construcIii

0.00

0

electromecanicǎ

0.00

0

chimie industrialǎ

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

turism şi alimentaIie

0.00

0

comerI

0.00

0

estetica şi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

silviculturǎ

0.00

0

industrie alimentarǎ

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22c

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, la stagiile de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

electronicǎ automatizǎri

0.00

0

 

 

 

 

producIie media

0.00

0

construcIii instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

mecanicǎ

0.00

0

electric

0.00

0

industrie textilǎ şi pielǎrie

0.00

0

materiale de construcIii

0.00

0

electromecanicǎ

0.00

0

chimie industrialǎ

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

turism şi alimentaIie

0.00

0

comerI

0.00

0

estetica şi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

silviculturǎ

0.00

0

industrie alimentarǎ

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22d

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, la şcoala postlicealǎ:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

mecanicǎ

0.00

0

informaticǎ

0.00

0

electronicǎ automatizǎri

0.00

0

energeticǎ

0.00

0

construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

transporturi

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

silviculturǎ

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

industrie alimentarǎ

0.00

0

protecIia mediului

0.00

0

servicii

0.00

0

comerI

0.00

0

turism şi alimentaIie

0.00

0

textile-pielǎrie

0.00

0

 

 

 

 

producIie media

0.00

0

economic

0.00

0

estetica şi igiena corpului omenesc

0.00

0

sǎnǎtate şi asistenIǎ pedagogicǎ

0.00

0

sportiv

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22e

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul de zi din unitate, la şcoala de maiştri:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

mecanic

0.00

0

electric

0.00

0

chimie

0.00

0

minier, petrol şi gaze

0.00

0

energetic

0.00

0

metalurgie

0.00

0

materiale de construcIii

0.00

0

construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

transporturi

0.00

0

textile-pielǎrie

0.00

0

industria alimentarǎ

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22f

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul

„Învǎţǎmânt seral” din unitate,  învǎţǎmântul

liceal profil tehnologic:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

electronicǎ automatizǎri

0.00

0

producIie media

0.00

0

construcIii instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

mecanicǎ

0.00

0

electric

0.00

0

industrie textilǎ şi pielǎrie

0.00

0

 

 

 

 

materiale de construcIii

0.00

0

electromecanicǎ

0.00

0

chimie industrialǎ

0.00

0

tehnici poligrafice

0.00

0

turism şi alimentaIie

0.00

0

economic

0.00

0

comerI

0.00

0

estetica şi igiena corpului omenesc

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

silviculturǎ

0.00

0

protecIia mediului

0.00

0

industrie alimentarǎ

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22g

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul

„Învǎţǎmânt seral” din unitate, la şcoala postlicealǎ:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

mecanicǎ

0.00

0

informaticǎ

0.00

0

electronicǎ automatizǎri

0.00

0

energeticǎ

0.00

0

construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

transporturi

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

silviculturǎ

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

industrie alimentarǎ

0.00

0

protecIia mediului

0.00

0

servicii

0.00

0

comerI

0.00

0

turism şi alimentaIie

0.00

0

textile-pielǎrie

0.00

0

producIie media

0.00

0

economic

0.00

0

 

 

 

 

estetica şi igiena corpului omenesc

0.00

0

sǎnǎtate şi asistenIǎ pedagogicǎ

0.00

0

sportiv

0.00

0

Total

0.00

0

 

D22h

Numǎrul de clase şi de elevi din învǎţǎmântul

„Învǎţǎmânt seral” din unitate, la şcoala de maiştri:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

mecanic

0.00

0

electric

0.00

0

chimie

0.00

0

minier, petrol şi gaze

0.00

0

energetic

0.00

0

metalurgie

0.00

0

materiale de construcIii

0.00

0

construcIii, instalaIii şi lucrǎri publice

0.00

0

fabricarea produselor din lemn

0.00

0

transporturi

0.00

0

textile-pielǎrie

0.00

0

industria alimentarǎ

0.00

0

agriculturǎ

0.00

0

Total

0.00

0

 

D23 Filiera Vocaţionalǎ

 

D23a

Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Profil artistic

Arhitecturǎ

0.00

0

Profil artistic

Arte ambientale şi design

0.00

0

Profil artistic

Arte plastice şi decorative

0.00

0

Profil artistic

Muzicǎ

0.00

0

Profil artistic

Coregrafie

0.00

0

Profil artistic

Arta actorului

0.00

0

 

Total

0.00

0

 

 

 

 

D23b

Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Profil pedagogic

ÎnvǎIǎtor-educatoare

0.00

0

Profil pedagogic

Bibliotecar-documentarist

0.00

0

Profil pedagogic

Instructor-animator

0.00

0

Profil pedagogic

Instructor pentru activitǎIi extraşcolare

0.00

0

Profil pedagogic

Pedagog şcolar

0.00

0

 

Total

0.00

0

 

D23c

Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Sportiv

Profil sportiv

0.00

0

 

D23d

Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Profil teologic

teologic ortodox

0.00

0

Profil teologic

patrimoniu cultural

0.00

0

Profil teologic

alte culte teologice

0.00

0

 

Total

0.00

0

 

D23e

Numǎrul de clase şi elevi din învǎţǎmântul de zi:

 

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

Profil militar

ŞtiinIe sociale

0.00

0

Profil militar

Matematicǎ–informaticǎ

0.00

0

 

Total

0.00

0

 

D24

În cadrul unitǎţii (coordonatoare şi structuri), se regǎsesc urmǎtoarele situaţii (DA/NU):

 

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

în grǎdiniIǎ activitatea cu copiii este organizatǎ pe grupe eterogene din punctul de vedere al vârstei copiilor

 

 

în şcoalǎ (începând cuînvǎIǎmântul primar) existǎ clase cu predare simultanǎ

Nu

Nu

 

 

 

 

D25

Dacǎ unitatea a organizat clasa pregǎtitoare, numǎrul de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:

 

Numǎr Clase

Numǎr Elevi

organizate în grǎdiniIǎ

0.00

0

organizate în şcoalǎ

5.00

124

 

  1. Caracteristici ale mediului familial

 

D26a

Structura etnicǎ a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent, pentru învǎţǎmântul de zi este (estimare):

 

În grǎdiniIǎ numǎr

copii

În şcoalǎ numǎr

elevi

În grǎdiniIǎ

procente [%]

În şcoalǎ

procente [%]

Românǎ

0

888

0

85.38

Alte Etnii

0

12

0

1.15

Maghiarǎ/Secui

0

139

0

13.37

Rromi

0

1

0

0.10

Total

0

1040

0

100

 

D26b

Câţi dintre elevii de etnie rromǎ sunt înregistraţi în evidenţe pe baza autoidentificǎrii din partea familiei

 

În grǎdiniIǎ

În şcoalǎ

Elevi autodeclarati

1.00

0.00

 

D27

Distribuţia efectivelor de elevi din învǎţǎmântul de zi, în anul şcolar curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi structuri) este (estimare):

 

În grǎdiniIǎ numǎr

copii

În şcoalǎ numǎr

elevi

În grǎdiniIǎ

procente [%]

În şcoalǎ

procente [%]

Cel putin un parinte are studii generale (8 clase absolvite)

0

90

0

8.65

Cel putin un parinte are studii medii (liceu absolvit)

0

410

0

39.42

Cel putin un parinte are studii superioare

0

540

0

51.92

Nici un parinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)

0

0

0

0

Total

0

1040

0

100

Numǎr mediu ani

studiu

0

13.73

 

 

 

 

 

 

D28

Dacǎ în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la învǎţǎmântul cu forma „Învǎţǎmânt de zi” şi /sau din programul „A

doua şansǎ” existǎ elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numǎrul de elevi din fiecare grup vulnerabil este urmǎtorul: Spaţiul rezervat

(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacǎ este cazul, alte situaţii din unitate, cu precizarea caracteristicii grupului aparţinǎtor şi a numǎrului de elevi

Formǎ învǎIǎmânt

Grup Vulnerabil

În şcoalǎ numǎr elevi

 

 

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

ÎnvǎIǎmânt de zi

Elevi din familii cu nivel economic scǎzut, pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursǎ socialǎ, indiferent dacǎ beneficiazǎ de aceasta, sau nu i s-a putut acorda restricIii financiare

29

0

ÎnvǎIǎmânt de zi

Elevi care trǎiesc în familii monoparentale

47

0

ÎnvǎIǎmânt de zi

Elevi care trǎiesc în grija bunicilor sau a altor

rude

5

0

 

 

 III. Condiţii de acces la unitatea şcolarǎ unde este înscris elevul                                                

 

 

D29

Distribuţia elevilor în funcţie de timpul mediu de

deplasare la şcoalǎ este (se vor estima condiţiile de acces atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unitǎţile subordonate, numai pentru elevii de la învǎţǎmântul forma "Învǎţǎmânt de zi"):

 

În grǎdiniIǎ numǎr copii

În şcoalǎ numǎr elevi

În grǎdiniIǎ

procente [%]

În şcoalǎ

procente [%]

sub 30 de minute

0

1002

0

96.35

intre 30 si 60 de minute

0

38

0

3.65

peste 60 de minute

0

0

0

0

Total

0

1040

0

100

Timp mediu

0

16.1

 

 

 

D30

Distribuţia elevilor din învǎţǎmântul forma "Învǎţǎmânt de zi" din unitate aflaţi în

urmǎtoarele situaţii (atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din unitǎţile subordonate) este:

 

Numǎr elevi

Numǎr elevi procente

[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala:

1025

98.56

Cu domiciliul în altǎ localitate, care fac navetǎ zilnicǎ

15

1.44

 

 

 

 

Din alte localitǎIi care stau in gazda sau la

internat

0

0

Profilul liceului (militar / teologic) implica organizarea activitatiii in regim de internat

0

0

Total

1040

100

 

D31

Prezenţa mijloacelor de transport pentru deplasarea domiciliu-şcoalǎ a cadrelor

didactice şi elevilor (se vor menţiona toate situaţiile existente):

 

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun

permanent, cu orar adecvat programului şcolii

permanent, cu orar adecvat programului şcolii

Cu mijloace de transport special destinate (transport scolar)

 

 

Fǎrǎ mijloace de transport în comun

drum accesibil

drum accesibil

 

D32

Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi

structurile subordonate:

PrezenIa mijloacelor de transport

permanent

telefon

Da

fax

Da

e-mail

Da

 

  1. Baza materialǎ

 

 (1) Infrastructura şcolarǎ                                                                                                            

 

 

D33

Spaţiul de învǎţǎmânt (pentru toate tipurile de unitǎţi):

 

Numǎr sǎli

 

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

 

Utilizate pt. procesul propriu

SpaIiu excedentar în conservare

Neutilizate din cauza stǎrii tehnice

Utilizate pt. procesul propriu

SpaIiu excedentar în conservare

Neutilizate din cauza stǎrii tehnice

sǎli de clasǎ

33

0

0

0

0

0

laboratoare/ cabinete şcolare

6

0

0

0

0

0

ateliere şcolare

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

D34

Baza sportivǎ / sala de sport:

existǎ

Da

utilizatǎ pt. procesul propriu

Da

închiriatǎ altor unitǎIi de învǎIǎmânt

 

închiriatǎ pt. beneficiari externi

 

 

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregǎtitoare

 

D35a

Numǎrul de clase pregǎtitoare care funcţioneazǎ în:

 

Numǎr clase

sǎli de clasǎ proprii

4

sǎli cu altǎ destinaIie (sǎli de clasǎ, laboratoare , salǎ de sport, etc.) amenajate pentru clasa pregǎtitoare

0

 

D35b

Numǎrul sǎlilor de clasǎ utilizate exclusiv pentru activitǎţile cu clasa pregǎtitoare

numǎrul sǎlilor de clasǎ

4

 

D36 Informaţii suplimentare privind grǎdiniţa

 

D36a

Grǎdiniţa funcţioneazǎ:

 

D36b

În cazul grǎdiniţei cu program prelungit (GPP) sau sǎptǎmânal (GPS), activitatea cu copiii se desfǎşoarǎ:

 

 (2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unitǎţi)                                      

 

 

D37a

Unitatea dispune de urmǎtoarele servicii de masǎ şi/sau

cazare:

Cantinǎ / salǎ de mese

 

Internat / spaIii de dormit

pentru copii

 

Semiinternat şi / sau activitate

„before school” / „after school”

 

 

 

 

 

D37b

Dacǎ "Da", condiţiile de masǎ şi cazare sunt:

 

Numǎr locuri

 

Utilizate pt. procesul propriu

Închiriat altor unitǎIi de învǎIǎmânt

Închiriat pt. beneficiari externi

Neutilizate, în conservare

Numǎrul de locuri în sala de

mese

0

0

0

0

Numǎrul locurilor de cazare

0

0

0

0

 

 

D37c

Pregǎtirea hranei pentru cantinǎ este asiguratǎ prin:

Bucǎtǎria proprie, având capacitatea de pregǎtire suficientǎ

 

Servicii de catering

 

Combinat: bucǎtǎrie proprie şi catering

 

 

 

D38a

Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical

Da

 

 

D38b

Dacǎ "Da", se va preciza

Asigurarea asistenIei cu medic şcolar

Da

Asigurarea asistenIei cu

cadre medii sanitare

Da

 

D39a

Cabinet de asistenţǎ psihopedagogicǎ

Cabinet de asistenIǎ psihopedagogicǎ

Da

 

D39b

Dacǎ "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor

defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normǎ intreagǎ

 

Cu norma parIialǎ

Da

 

 

D40

În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

Da

 

 (3) Utilitǎţi                                                                                                                                   

 

 

 

D41 Condiţii din şcoalǎ

 

D41a

Unitatea coordonatoare:

Curent electric

Da

Apǎ curentǎ

Da

Telefon

Da

 

D41b

Structuri subordonate:

Curent electric

 

Apǎ curentǎ

 

Telefon

 

 

 (4) Elemente de dotare                                                                                                                

 

D42a

Mobilierul din sǎlile de clasǎ în care se desfǎşoarǎ activitatea didacticǎ este fix sau mobil:

mobilier mobil în toate sǎlile de clasǎ

 

D42b

În cazul claselor cu mobilier fix, care poziţionarea majoritarǎ a

acestuia este:

 

D43

Numǎrul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul necesar clasei pregǎtitoare, specificate MECTS (mobilier: OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

5

 

D44

Informaţii suplimentare privind grǎdiniţa:

InstalaIiile sanitare sunt adaptate vârstei

copiilor (dimensiune, amplasare etc.)

 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

 

 

 (5) Resurse materiale                                                                                                                  

 

 

D45

Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi mijloacele de învǎţǎmânt necesare procesului didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

dotare suficientǎ

dotare suficientǎ

 

 

 

 

D46

Numǎrul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele didactice necesare clasei pregǎtitoare, specificate MECTS (mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

5

 

D47

Nivelul de dotare cu mijloace de învǎţǎmânt şi echipamente a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formǎrii profesionale iniţiale din şcoalǎ, în raport cu cerinţele standardelor de pregǎtire profesionalǎ pe domeniile de

formare profesionalǎ din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn

 

electronicǎ automatizǎri

 

producIie media

 

construcIii instalaIii şi lucrǎri

publice

 

mecanicǎ

 

electric

 

industrie textilǎ şi pielǎrie

 

materiale de construcIii

 

electromecanicǎ

 

chimie industrialǎ

 

tehnici poligrafice

 

turism şi alimentaIie

 

economic

 

comerI

 

esteticǎ şi igiena corpului

omenesc

 

agriculturǎ

 

silviculturǎ

 

protecIia mediului

 

industrie alimentarǎ

 

 

D48

Nivelul de dotare cu mijloace de învǎţǎmânt şi echipamente destinate formǎrii iniţiale din şcoalǎ, specifice profilului vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

 

profil pedagogic

 

profil sportiv

 

 

 

 

 

D49

Fondul de carte din biblioteca şcolarǎ este (apreciere):

Existǎ un fond minim, care sǎ acopere nevoile din unitate

 

D50

Dacǎ existǎ bibliotecǎ şcolarǎ, cum acoperǎ fondul de carte din biblioteca şcolarǎ nevoile unitǎţii

Biblioteca asigurǎ necesarul de legi, materiale şi alte documente adresate cadrelor didactice

 

Biblioteca asigurǎ auxiliare didactice şi mijloace de învǎIǎmânt, altele decât

manualul şcolar

 

Biblioteca asigurǎ sistematic variantele de manuale alternative, pe discipline şi niveluri de studiu

Da

 

D51

Dacǎ existǎ bibliotecǎ şcolarǎ, cine sunt utilizatorii

bibliotecii

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

 

D52

Numǎrul de computere din şcoalǎ şi din unitǎţile

subordonate este:

 

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

Total

Numǎr de calculatoare utilizate în administraIie (cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecǎ etc.)

6

0

6

Numǎr de calculatoare utilizate exclusiv

de cadrele didactice

3

0

3

Numǎr de calculatoare utilizate în activitǎIi cu elevii şi de cǎtre elevi

45

0

45

Numǎr de calculatoare cu acces la

internet, utilizate în activitǎIi cu elevii şi de cǎtre elevi

45

0

45

Total

54

0

54

 

D53

În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul de învǎţǎmânt, gradul de utilizare efectivǎ a computerelor, în raport cu numǎrul planificat de ore este (estimare):

Unitate coordonatoare

Structuri subordonate

25-49% din orele planificate

 

 

D54

În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se va preciza dacǎ unitatea şcolarǎ

dispune de soft educaIional pentru câteva discipline

 

 

 

 

 

D55

Unitatea a creat şi gestioneazǎ un site internet al şcolii

Da

 

D56

În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacǎ în pregǎtirea şi derularea activitǎţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice

 

filme pe CD/DVD, fotografii digitale

Da

platformǎ de e-learning

 

 

  1. Resursele umane

 

 (1) Informaţii privind cadrele didactice din unitate                                                                     

 

 

D57

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

 

Numǎr cadre didactice

Structurǎ [%]

Numǎr cadre didactice cu

doctorat

0

0

Numǎr cadre didactice cu gradul

I

38

62.3

Numǎr cadre didactice cu gradul

II

12

19.67

Numǎr cadre didactice cu

definitivat

9

14.75

Numǎr cadre didactice fǎrǎ

definitivat

2

3.28

Numǎr personal didactic

necalificat

0

0

Total

61

100

 

D58

Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

 

Numǎr cadre didactice

Total unitate [%]

Numǎrul total de cadre didactice din şcoalǎ (pentru toate disciplinele)

61

100

Numǎrul de cadre didactice

calificate

60

98.36

 

 

 

 

Numǎrul de cadre didactice care domiciliazǎ în altǎ localitate decât şcoala în care predau (navetişti)

4

6.56

Numǎrul cadrelor didactice nou venite în şcoalǎ

7

11.48

Numǎrul de cadre didactice

colaboratori

0

0

 

 (2) Informaţii privind acoperirea normelor didactice                                                                  

 

D59

Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat

(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:

 

Numǎr cadre didactice

Numǎrul total de norme didactice (pentru toate disciplinele)

61.00

Numǎrul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice

52.00

Numǎrul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora

9.00

Numǎrul de norme acoperite cu colaboratori, angajaIi la plata cu ora

0.00

 

 

D60

Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplinǎ de studiu

Grad de acoperire

Alte

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

Biologie, şt.naturii

Acoperire integralǎ

Chimie

Acoperire integralǎ

Consiliere

Acoperire integralǎ

Culturǎ civicǎ

Acoperire parIialǎ

Discipline de specialitate

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

Discipline economice

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

EducaIie antreprenorialǎ

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

EducaIie fizicǎ

Acoperire integralǎ

EducaIie muzicalǎ

Acoperire integralǎ

EducaIie plasticǎ

Acoperire integralǎ

EducaIie tehnologicǎ

Acoperire integralǎ

Educatoare

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

 

 

 

 

Fizicǎ

Acoperire integralǎ

Geografie

Acoperire integralǎ

Informaticǎ, IT

 

InvǎIǎtor / institutor

Acoperire parIialǎ

Istorie

Acoperire integralǎ

Limba latinǎ

Acoperire integralǎ

Limba românǎ

Acoperire integralǎ

Limbi moderne

Acoperire integralǎ

Maiştri instructori

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

Matematicǎ

Acoperire integralǎ

Puericultor

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

Religie

Acoperire integralǎ

Ştiinte socio-umane

Nu este cazul pentru unitatea evaluatǎ

 

 (3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic                                                               

 

D61

Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele în vigoare:

În grǎdiniIǎ

În şcoalǎ

 

sub normative

 

D62

Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din normativele în vigoare:

În grǎdiniIǎ

În şcoalǎ

 

sub normative

 

 (4) Informaţii privind personalul de conducere                                                                          

 

 

D63a

Informaţii privind personalul de conducere: numǎr de

directori:

numǎr de directori conform

normativelor

2

numǎr de directori existent în

unitate

2

 

 

 

 

D63b

Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

 

Calificare

Grad didactic

Vechimea

didacticǎ

Participarea la cursuri de formare în management

Director

Limbi moderne

Gradul II

8

Da

Director Adjunct

InvǎIǎtor /

institutor

Gradul I

29

Da

Director Adjunct

 

 

0

 

Director Adjunct

 

 

0

 

 

 (5) Formarea continuǎ                                                                                                               

 

D64

Numǎrul de ore de participare a cadrelor didactice din

unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) la programe de formare continuǎ acreditate, în anul şcolar anterior:

 

Ore

Numǎr mediu ore pe cadru

didactic

Numǎr ore de participare

554

9.08

 

D65

Numǎrul cadrelor didactice din unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic (numǎrul de participanţi la stagii de formare TIC):

 

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

Total

Numǎrul de participanIi la

stagii de formare TIC

25

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66

Dacǎ în unitate sunt organizate clase pregǎtitoare, precizaţi

numǎrul cadrelor didactice din unitate (şcoalǎ coordonatoare şi structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în acest scop (numǎrul de participanţi la stagii de formare pentru clasa pregǎtitoare) este:

 

Unitatea coordonatoare

Structuri subordonate

Total

Numǎrul de participanIi la stagii de formare pentru clasa pregǎtitoare

5

0

5

 

 

 Situaţii ale unitǎţii, din anul şcolar anterior                                                                                D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învǎţǎmânt existente anul şcolar anterior în unitate

(şcoala coordonatoare şi structuri) :

 

 

 

 

D67a

Efective şcolare din învǎţǎmântul de zi, pe niveluri

 

Numǎr elevi

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar

0

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar

(I-IV)

504

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul

gimnazial (V-VIII)

444

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal,

profil teoretic (IX-XII/XIII)

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal,

profil tehnologic (IX-XII/XIII)

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a

0

Numǎrul de elevi în stagii de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal,

profil vocational (IX-XII/XIII)

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul

postliceal

0

Total

948

Total grǎdiniţǎ

0

Total niveluri şcoalǎ

948

Total liceu

0

Total profesional

0

 

D67b

Efective şcolare pentru învǎţǎmântul de zi, pentru clasa pregǎtitoare

 

Numǎr Elevi

Numarul de copii

124

 

D67c

Efective şcolare cuprinse în alte forme de învǎţǎmânt (" A doua şansǎ", " Învǎţǎmânt seral", " Cu frecvenţǎ redusǎ") din şcoala

coordonatoare şi structuri

 

Numǎr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de învǎIǎmânt

0

 

  1. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

 

 

 

 

D68a

Dacǎ a existat nivelul preşcolar în anul şcolar anterior, numǎrul total de zile absente este:

 

Absente

numǎrul de absenIe motivate

0

numǎrul de absenIe nemotivate

0

Total absenţe pe an

0

Numǎr mediu absenţe pe copil

0

 

D68b

Numǎrul de absenţe ale elevilor din învǎţǎmântul forma "Învǎţǎmânt de zi", în anul şcolar anterior (numǎr ore de absenţǎ pe an):

 

Absente

numǎrul de absenIe motivate

10723

numǎrul de absenIe nemotivate

3723

Total absenţe pe an

14446

Numǎr mediu absenţe pe copil

15.24

 

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri (şcoala coordonatoare şi

structuri):

 

D69a

Efectivele şcolare din învǎţǎmântul de zi

 

Înscrişi la

început

În evidenIǎ la sfârşit

Înscrişi pe

parcurs

TransferaIi

Elevi care au abondon at

SituaIie finalǎ

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul antepreşcolar

0

0

0

0

0

0

Numǎrul de copii din învǎIǎmântul preşcolar

0

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV)

628

618

2

12

0

618

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-VIII)

444

440

2

6

0

440

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil tehnologic (IX- XII/XIII)

0

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a

0

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi în stagii de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului

0

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil vocational (IX- XII/XIII)

0

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal

0

0

0

0

0

0

Total

1072

1058

4

18

0

1058

Total grǎdiniţǎ

0

0

0

0

0

0

Total niveluri

şcoalǎ

1072

1058

4

18

0

1058

 

D69b

Pentru unitǎţile care au organizat şi alte forme de învǎţǎmânt ("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:

 

Înscrişi la

început

În evidenIǎ la sfârşit

Înscrişi pe

parcurs

TransferaIi

Elevi care au abondon at

SituaIie finalǎ

Total elevi (toate nivelurile)

0

0

0

0

0

0

 

 VII. Situaţia şcolarǎ la sfârşitul anului şcolar precedent                                                            

 

 (1) Flux şcolar                                                                                                                           

 

D70 - Situaţia şcolarǎ a elevilor (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului şcolar anterior:

 

 

 

 

D70a

Situaţia elevilor din învǎţǎmântul de zi

 

SituaIia la final de an, înaintea examenului de corigenIǎ

SituaIie finalǎ, dupǎ examenul de corigenIǎ

 

RepetenIi

CorigenIi

SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ

RepetenIi dupǎ corigenIǎ

SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ dupǎ corigenIǎ

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul primar (I-IV)

1

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul gimnazial (V-VIII)

5

12

0

6

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII)

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi în stagii de practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul liceal, profil vocational (IX-XII/XIII)

0

0

0

0

0

Numǎrul de elevi din învǎIǎmântul postliceal

0

0

0

0

0

Total

6

12

0

6

0

 

D70b

Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învǎţǎmânt din şcoalǎ:

 

SituaIia la final de an, înaintea examenului de corigenIǎ

SituaIie finalǎ, dupǎ examenul de corigenIǎ

 

RepetenIi

CorigenIi

SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ

RepetenIi dupǎ corigenIǎ

SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ dupǎ corigenIǎ

Numǎrul total de elevi din unitate, în alte forme de învǎIǎmânt

0

0

0

0

0

 

 

 

 

D70c

Pentru unitǎţile de învǎţǎmânt care au organizat în acest an şcolar clase pregǎtitoare, numǎrul de elevi din aceste clase care au

frecventat anterior gradiniţa este:

 

124

 

 (2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior

 

 

D71

Distribuţia elevilor cuprinşi în învǎţǎmântul primar, forma "Învǎţǎmânt de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului şcolar anterior:

 

Numǎr de elevi din clasele I-IV în distribuIie pe discipline

 

Nesatisfǎcǎto

r

Satisfǎcǎtor

Bine

Foarte bine

Total

Limbǎ şi comunicare

0

5

86

413

504

Matematicǎ

0

5

149

350

504

 

D72a

Distribuţia elevilor cuprinşi în învǎţǎmântul forma "Învǎţǎmânt de zi", în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri

 

Numǎr de elevi, pe grupe de medii

 

 

 

5 - 5,99

6 - 6,99

7 - 7,99

8 - 8,99

9 - 10

SituaIie neîncheiat ǎ

Total

ÎnvǎIǎmântul

gimnazial

0

3

59

159

219

0

440

ÎnvǎIǎmântul

liceal

0

0

0

0

0

0

0

ÎnvǎIǎmântul

postliceal

0

0

0

0

0

0

0

ÎnvǎIǎmântul

profesional

0

0

0

0

0

0

0

 

D72b

Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învǎţǎmânt, în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior:

 

Numǎr de elevi, pe grupe de medii

 

 

 

5 - 5,99

6 - 6,99

7 - 7,99

8 - 8,99

9 - 10

SituaIie neîncheiat ǎ

Total

Total elevi (toate nivelurile)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

D73a

Numǎrul elevilor din unitate care au absolvit în anul şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):

 

Nr absolvenIi învǎIǎmânt "cu frecvenIǎ zi"

Nr absolvenIi alte forme

Numǎrul absolvenIilor inv.primar

(clasa a IV-a)

143

0

Numǎrul absolvenIilor de gimnaziu

(clasa a VIII-a)

88

0

Numǎrul absolvenIilor de liceu-

ciclu inferior (clasa a X-a)

0

0

Numǎrul absolvenIilor de liceu

(clasele a XII-a si a XIII-a)

0

0

Numǎrul absolvenIilor stagiilor de pregǎtire practicǎ dupǎ finalizarea ciclului inferior al liceului

0

0

Numǎrul absolvenIilor de învǎIǎmânt profesional cu durata de 2 ani dupǎ clasa a X-a

0

0

Numǎrul absolvenIilor din învǎIǎmântul postliceal

0

0

Numarul de elevi

0

0

 

D73b

Numǎrul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei

clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

 

Numǎr elevi la

început de an

Numǎr absolvenIi

Numǎr

repetenIi

SituaIie şcolarǎ neîncheiatǎ

Numarul de elevi

0

0

0

0

 

 

 (2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII                                         

 

 

D74

În cazul unitǎţilor cu nivel liceal, media minimǎ de intrare în clasa a IX-a la forma "Învǎţǎmânt de zi", pentru

ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în

intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an

Media minimǎ de intrare în liceu, în anul de referinIǎ

clasa a IX-a

 

clasa a X-a

 

clasa a XI-a

 

clasa a XII-a

 

 

 

 

 

D75

În cazul unitǎţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din invǎţǎmântul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei conform opţiunii exprimate, dupǎ promovarea testelor

naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):

 

Ponderea elevilor care au promovat testele naIionale

(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a

 

Elevii din clasa a X-a

 

Elevii din clasa a XI-a

 

Elevii din clasa a XII-a

 

 

 (3) Rezultate la evaluǎri naţionale susţinute în anul şcolar anterior                                           

 

D76

 

Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţionalǎ ); informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul şcolar anterior (fǎrǎ serii anterioare):

 

 

Numǎrul elevilor cu note în intervalul

 

Denumire

Sub 5

5 - 5,99

6 - 6,99

7 - 7,99

8 - 8,99

9 - 10

Total

Limba maternǎ

1

1

5

1

2

11

21

Limba romanǎ

3

3

16

10

24

30

86

Matematicǎ

13

17

15

23

11

7

86

 

D77

Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul şcolar anterior (fǎrǎ serii anterioare):

 

Sub 6

6 - 6,99

7 - 7,99

8 - 8,99

9 - 10

Total

ÎnvǎIǎmânt forma "cu frecvenIǎ-zi"

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

 

D78

Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în anul şcolar anterior (absolvenţi înscrişi la examen şi absolvenţi care au promovat examenul):

 

Numǎr absolvenIi înscrişi la

examen

Numǎr absolvenIi

Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) - învǎIǎmânt "cu frecvenIǎ- zi"

0

0

Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) - alte forme

0

0

Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) - învǎIǎmânt "cu frecvenIǎ- zi"

0

0

 

 

 

 

Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) - alte forme

0

0

ÎnvǎIǎmânt postliceal (certificare de nivel 3+) - învǎIǎmânt "cu frecvenIǎ- zi"

0

0

ÎnvǎIǎmânt postliceal (certificare de

nivel 3+) - alte forme

0

0

 

D79

Numǎrul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care se regǎsesc în anul şcolar curent în diferite unitǎţi de învǎţǎmânt:

 

ÎnvǎIǎmânt "cu frecvenIǎ - zi"

Alte forme

Numǎrul de copii care au terminat nivelul antepreşcolar în anul şcolar precedent

0

0

Numǎrul de copii care au finalizat nivelul antepreşcolar şi s-au înscris la gradiniIǎ

0

0

Numǎrul de copii care au terminat nivelul preşcolar în anul şcolar precedent

0

0

Numǎrul de copii care au finalizat grǎdiniIa in anul şcolar anterior şi care s-au înscris în clasa I

0

0

Numǎrul elevilor care au absolvit clasa a IV-a în anul şcolar precedent

143

0

Numǎrul absolvenIilor de clasa a IV- a ai acestei şcoli, care s-au înscris în clasa a V-a în orice unitate şcolarǎ

143

0

Numǎrul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul şcolar precedent

88

0

Numǎrul absolvenIilor de clasa a VIII-a ai acestei şcoli, care s-au înscris în clasa a IX-a de liceu

85

0

Numǎrul absolvenIilor clasei a IX-a ai şcolii din anul şcolar anterior care continuǎ studiile în învǎIǎmântul profesional în anul şcolar curent in diferite unitati de învǎIǎmânt

0

0

Numǎrul elevilor care au absolvit ciclul inferior al liceului, în anul şcolar precedent

0

0

Numǎrul absolvenIilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea cu stagiul de practicǎ de 6 luni

0

0

 

 

 

 

Numǎrul absolvenIilor de liceu-ciclu inferior care au optat pentru continuarea liceului (ciclul superior )

0

0

Numǎrul absolvenIilor de liceu

(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în anul şcolar precedent

0

0

Numǎrul absolvenIilor de liceu care s-au înscris într-o forma de învǎIǎmânt postliceal

0

0

Numǎrul absolvenIilor de liceu ai şcolii care s-au înscris în învǎIǎmânt superior

0

0

Numǎrul absolvenIilor învǎIǎmântului postliceal în anul şcolar precedent

0

0

Numǎrul absolvenIilor învǎIǎmântului postliceal din unitate care s-au înscris în învǎIǎmântul superior

0

0

 

  1. Experienţa în evaluǎri internaţionale

 

 

România a participat la evaluǎri internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematicǎ şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacitǎţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de lecturǎ, de matematicǎ şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizǎrii obligatorii).

În legǎturǎ cu experienţa unor astfel de evaluǎri, se va preciza dacǎ:

 

 

D80a

Çcoala a participat, prin elevi de vârstǎ corespunzǎtoare, la evaluǎri în cadrul:

 

Varianta Dvs

PIRLS

 

TIMSS

 

PISA

 

 

D80b

În şcoala au existat acţiuni de diseminare a informaţiilor obţinute din experienţa participǎrii

României la astfel de evaluǎri (analize de obiective, de instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte metodologice specifice):

 

Da

 

  1. Alte realizǎri în activitatea şcolii

 

 

 

 

 (1) Date referitoare la elevi                                                                                                         

 

 

D81

Diversificarea ofertei educaţionale a unitǎţii, prin

organizarea de grupe / clase de învǎţǎmânt alternativ, precizaţi numǎrul acestora, pe niveluri, precum şi

numǎrul de copii / elevi cuprinşi în alternativa educaţionalǎ respectivǎ:

 

Numǎr grupe / clase

Numǎr copii / elevi

preşcolar

0

0

primar

0

0

gimnazial

0

0

liceu

0

0

 

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de consiliere / orientare şcolarǎ şi profesionalǎ / asistenţǎ psihopedagogicǎ pe parcursul celor patru ani de studiu, în vederea profesionalizǎrii şi/sau a continuǎrii educaţiei în ciclul

urmǎtor (estimare):

Clasa a-VIII-a

Clasa a-XII-a

Peste 75%

Niciunul

 
   

 

 

 (2) Date referitoare la cadrele didactice                                                                                      

 
   

 

 

 

 (3) Aspecte manageriale                                                                                                            

 
   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

PARTE A II-A

DESCRIEREA ACTIVITǍŢILOR DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII REALIZATE

 

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii

 

Nr. crt.

Nume

Tip Activitate

Obiective

Datǎ

început

Datǎ sfârşit

1

Cadou pentru scoala mea

3, 3

-  atragerea de finantari extrabugetare pentru scoala

-  dezvoltarea creativitatii elevilor

-  dezvoltarea spirtului civic al elevilor

-  ultivarea spiritului de antreprenoriat al elevilor

01.03.2017

01.06.2017

Responsabilitǎţi: A.1.- conducatorii claselor V- VIII

A.2 siA.4. - Malita Cornelia

A.3. Doble Ileana

Indicatori realizare: - achizitionare de DVD educative

- achizitionare truse geometrie pentru profesori

Comentarii:

•    Concluzii: Reluarea actiunii si diversificarea activitatilor si in anul scolar urmator.

•    Realizat în proporţie de 80 %

•    Lecţii învǎţate: Elevii se implica in viata scolii prin intermediul unor activitai cu caracter transdisciplinar, dezvoltandu-si creativitatea si spiritul de antreprenoriat.

 

 

 

 

2

Comemorarea celor 13 generali

2, 2

-  cunoasterea importantei istorice a zilei de 6 Octombrie;

-  stimularea interesului elevilor de la sectia meghiara pentru cunoasterea trecutului national;

-  dezvoltarea creativitatii prin transpunerea in desen, pictura, a evenimentului;

17.10.2016

18.10.2016

Responsabilitǎţi: Cadrele didactice de la sectia maghiara propunator- Kass Amalia, Vishanyo Aurelia

Indicatori realizare: - dezvoltarea si consolidarea sentimentului national

- imbogatirea cunostintelor istorice si a respectului fata de valorile nationale

Comentarii:

•    Concluzii: Reluarea activitatii si in anul urmator

•    Realizat în proporţie de 90 %

•    Lecţii învǎţate: Respectul fata de trecutul national se cultiva prin activitati cu caracter interactiv si transcurricular

3

Comemorarea Holocaustului in Romania

2, 2

-  Informarea elevilor asupra greselilor trecutului

-  cunosaterea evenimentelor importante din trecut

-  intelegerea cuvintelor cheie:Holocaus, Genocid, Solutia finala

-  promovarea la nivelul grupului tinta a ideilor de tolranta, intelegere reciproca si dialog

15.10.2016

17.10.2016

Responsabilitǎţi: - Cadrele didactice de specialitate

- responsabil- prof. Humm Melinda

Indicatori realizare: - cresterea interesului pentru tema propusa

-  dezvoltarea inteligentei emotionale

-  accentuarea sentimentului elevilor de condamnare a holocaustului

Comentarii:

•    Concluzii: Reluarea activitatii prin implicarea unui alt grup de elevi.

•    Realizat în proporţie de 90 %

 

 

 

 

•    Lecţii învǎţate: Elevii, informati fiind, manifesta toleranta si intelegere fata de evnimentele istorice.

4

Cresterea calitatii actului educativ prin

3, 3

-  cresterea interesului fata de unele discipline prin abordarea continuturilor in acest format

-  reorientarea demersurilor didactice prin utilizarea tehnologia informatica

09.01.2017

31.03.2017

Responsabilitǎţi: conducerea scolii

Indicatori realizare: - cresterea cu 10% a numarului de lectii realizate in format electronic

Comentarii:

•    Concluzii: Diversificarea activitatilor realizate pe baza unor suporturi tehnice. Implementarea unor softuri educationale.

•    Realizat în proporţie de 50 %

•    Lecţii învǎţate: Elevii sunt mai receptivi la continuturile transmise prin metode specifice tehnologiei. Decizia de reconditionare a cabinetului AEL a fost reconsiderata, renuntandu-se la acesta in favoarea initierii demersurilor pentru implementarea platformei e-learning in scoala.

5

Diversificarea activitatilor pentru timpul liber

2, 2

-  dezvoltarea creativitatii si a imaginatiei elevilor

-  formarea unui comportament sanatos

-  cultivarea valorilor estetice si etice

-  formarea unor abilitati de intercunoastere

-  promovarea specificului multietnic

15.10.2016

02.06.2017

Responsabilitǎţi: conducerea scolii

Indicatori realizare: - grupele de elevi

-  numarul de activitati

-  frecventa

Comentarii:

•    Concluzii: Asigurarea continuitatii programului prin diversificarea ofertei de activitai.

•    Realizat în proporţie de 80 %

•    Lecţii învǎţate: Elevii participa cu interes la activitatile complementare.

 

 

 

 

6

Evenimente istorice- sarbatori nationale

2, 2

-  Stimuarea interesului elevilor pentru cunoasterea trecutului national;

-  cunoasterea importantei istorice a celor doua date;

-  antrenarea elevilor in activitati cu caracter transcurricular;

29.11.2016

25.01.2017

Responsabilitǎţi: Cadrele didactice de specialitate Cadrele didactice de educatie muzicala si educatie plastica

Indicatori realizare: - dezvoltarea si consolidarea sentimentului patriotic;

-  imbogatirea cunostintelor istorice;

-  stimularea creativitatii si expresivitatii

Comentarii:

•    Concluzii: Organizarea acestor actiuni si in anul urmator; Atragerea unui numar mai mare de elevi;

Extinderea activitatii si la nivelul ciclului primar.

•    Realizat în proporţie de 90 %

•    Lecţii învǎţate: Elevii se implica si invata mai usor in cadrul unor activitati transcurriculare

7

Imbunatatirea bazei materiale

3, 3

-  optimizarea actului educativ

-  cresterea calitatii activitatilor didactice prin tehnologizarea demersului educativ

15.10.2016

30.06.2017

Responsabilitǎţi: - conducerea scolii

- serviciul secretariat/ contabilitate

Indicatori realizare: - completarea cu 5 sali dotate cu aparatura media

Comentarii:

•    Concluzii: Continuarea demersurilor de colaborarea cu institutiile responsabile de finantarea unitatii scolare.

•    Realizat în proporţie de 80 %

•    Lecţii învǎţate: O buna colaborare intre echipa manageriala si institutiile responsabile de finantarea unitatii scolare poate aduce beneficii evidente actului educativ desfasurat in scoala.

 

 

 

 

8

Implicarea scolii in campanii umanitare

4, 4

-sprijinul reciproc acordat in cadrul actiunilor caritabile initiate si organizate de catre Asociatia Cetatea Voluntarilor Arad si Scoala Gimnaziala Aurel Vlaicu Arad

- implicarea activa a cadrelor didactice, a copiilor,a parintilor si a colaboratorilor in activitatile desfasurate in decursul campaniilor umanitare

09.12.2016

27.01.2017

Responsabilitǎţi: - conducatorii de clasa- mediatizarea evenimentului in unitatea de invatatmant

-  pregatirea elevilor pentru activitate;

-  asumarea responsabilitattii de a obtine acordul parintilor in vederea implicarii copiilor in actiunile caritabile;

-  consilier educativ- transmitereea catre Asociatie a liestei cu numele copiilor, parintilor, cadrelor didactice care decid sa se implice in activitatile caritabile;

Indicatori realizare: - implicarea fiecarui colectiv de elevi in campaniile umanitare;

- construirea de caractere puternice si transformarea in bine a societatii;

Comentarii:

•    Concluzii: Reluarea parteneriatului si implicarea in mai multe campanii de voluntariat.

•    Realizat în proporţie de 80 %

•    Lecţii învǎţate: Copiii sunt foarte receptivi la acest tip de activitate. Elevilor li se ofera experiente care sa ii ajute sa se cunoasca si sa-si aleaga drumul in viata.

9

Initierea de concursuri transdisciplinare

2, 2

-  valorificarea interesului pentru un anmit domeniu

-  stimularea spirritului de iniativa, a abilitatilorsociale si de comunicare

-  insusirea unor strategii si tehnici noi de relationare interumana

21.11.2016

30.06.2017

Responsabilitǎţi: - conducerea scolii

- cadrele didactice

Indicatori realizare: -

Comentarii:

•    Concluzii: -Organizarea acestui concurs si in anul urmator

 

 

 

 

•    Realizat în proporţie de 90 %

•    Lecţii învǎţate: Concursul National Formidabilii poate capta interesul elevilor si al cadrelor didactice

10

Initierea si derularea unor proiecte cu parteneri internationali

5, 5

- identificarea de parteneri straini in derularea unor proiecte educationale

15.10.2016

31.08.2017

Responsabilitǎţi: - responsabilul cu proiectele, cf. deciziei interne

-conducerea scolii

Indicatori realizare: - activitati comune

Comentarii:

•    Concluzii: Asiguarea continuitatii proiectului.

•    Realizat în proporţie de 90 %

•    Lecţii învǎţate: Prin stimularea curiozitatii native si a dorintei de cunoastere, elevii pot indragi fizica si chimia. Elevii si parintii pot avea o atitudine pozitiva fata de stiinta. Elevii si- au dezvoltat capacitatile intelectuale, abilitatile de experimentare si de comunicare intr-o limba straina.

11

Optimizarea si diversificarea activitatilor subsumate Zilei scolii

6, 6

-

25.05.2017

29.05.2017

Responsabilitǎţi: - conducerea scolii

- cadrele didactice

Indicatori realizare: - fiecare colectiv de elevi organizator de activitate

Comentarii:

•    Concluzii: Mentinerea evenimentului ca element de management;

•    Realizat în proporţie de 90 %

•    Lecţii învǎţate: - elevii participa la activitatile comune; elevii sunt incantati sa participe la evenimente ce presupun diseminarea activitailor in care au fost implicati;

Activitǎţi de evaluare internǎ

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume

Tip Cercetare

Obiective

Datǎ

început

Datǎ sfârşit

1

Evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor

Chestionar de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor

-  identificarea gradului de satisfactie a beneficiarilor in ceea ce priveste activitatea corpului profesoral

-

identificarea gradului de satisfactie a beneficiarilor in ceea ce priveste activitatea personalului auxiliar

-  cresterea motivatiei beneficiarilor de implicare in activitatea scolii

20.03.2017

14.04.2017

Responsabilitǎţi: - cadrele didactice

-  membrii CEAC

-  conducerea scolii

Indicatori realizare: - aproximativ 55% elevi si parinti implicati

Comentarii:

•    Concluzii: Diversificarea itemilor propusi in cadrul chestionarelor cu aspecte ce privesc resurele umane, resursele materiale, comunicare, management etc.

•    Realizat în proporţie de 50 %

•    Lecţii învǎţate: Parintii ofera informatii utile si sugestii pertinente prin intermediul chstionarelor aplicate.

 

PARTEA A III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢǍ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICǍ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi STANDARDELE DE REFERINŢǍ

 

Nr. crt.

Indicator

Nesatisfacator

Satisfacator

Bine

Foarte bine

Excelent

 

 

 

 

ÎnvǎIamântul primar

 

DOMENIU Capacitate instituIionalǎ

Subdomeniu Baza materialǎ (resurse)

1

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de

învǎIǎmânt şi auxiliarelor curriculare

 

 

 

x

 

2

Accesibilitatea spaIiilor auxiliare

 

 

 

x

 

3

Accesibilitatea spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

4

Dotarea cu tehnologie informaticǎ şi de comunicare.

 

 

 

x

 

5

Dotarea cu mijloacele de învǎIǎmânt şi cu auxiliare curriculare

 

 

 

x

 

6

Dotarea spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

7

ExistenIa şi caracteristicile spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

8

ExistenIa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

 

 

 

x

 

9

ExistenIa, caracteristicile şi funcIionalitatea spaIiilor administrative

 

 

 

x

 

10

ExistenIa, caracteristicile şi funcIionalitatea spaIiilor auxiliare

 

 

 

x

 

11

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

 

 

 

x

 

12

Utilizarea spaIiilor auxiliare

 

 

 

x

 

13

Utilizarea spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

Subdomeniu Resurse umane

1

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului

nedidactic

 

 

 

x

 

2

Managementul personalului didactic şi de conducere

 

 

 

x

 

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1

Asigurarea securitǎIii tuturor celor implicaIi în activitatea şcolarǎ, în timpul desfǎşurǎrii programului

 

 

 

x

 

2

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

 

 

 

x

 

3

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

 

 

 

x

 

4

ExistenIa şi funcIionarea sistemului de comunicare internǎ şi externǎ

 

 

 

x

 

5

ExistenIa şi funcIionarea sistemului de gestionare a informaIiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaIiilor.

 

 

 

x

 

6

ExistenIa, structura şi conIinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

 

 

 

x

 

7

FuncIionarea curentǎ a unitǎIii de învǎIǎmânt

 

 

 

x

 

8

Organizarea internǎ a unitǎIii de învǎIǎmânt

 

 

 

x

 

 

 

 

 

DOMENIU Eficacitate educaIionalǎ

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinIificǎ sau metodicǎ, dupǎ caz

1

Activitatea metodicǎ a cadrelor didactice

 

 

 

x

 

2

Activitatea ştiinIificǎ

 

 

 

x

 

Subdomeniu Activitatea financiarǎ a organizaIiei

1

Constituirea bugetului şcolii

 

 

 

x

 

2

ExecuIia bugetarǎ

 

 

 

x

 

Subdomeniu ConIinutul programelor de studiu

1

Definirea şi promovarea ofertei educaIionale

 

 

 

x

 

2

ExistenIa parteneriatelor cu reprezentanIi ai comunitǎIii

 

 

 

x

 

3

Proiectarea curriculumul-ui

 

 

 

 

x

4

Realizarea curriculumul-ui

 

 

 

 

x

Subdomeniu Rezultatele învǎIǎrii

1

Evaluarea rezultatelor şcolare

 

 

 

x

 

2

Evaluarea rezultatelor la activitǎIile extracurriculare (extra-clasǎ şi extra-şcolare)

 

 

 

x

 

DOMENIU Managementul calitǎIii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învǎIǎrii

1

Optimizarea accesului la resursele educaIionale

 

 

 

x

 

Subdomeniu Baza de date actualizatǎ sistematic, referitoare la asigurarea internǎ a calitǎIii

1

Constituirea bazei de date a unitǎIii de învǎIǎmânt

 

 

 

x

 

Subdomeniu FuncIionalitatea structurilor de asigurare a calitǎIii educaIiei,

conform legii

1

Constituirea si funcIionarea structurilor responsabile cu evaluarea internǎ a calitǎIii

 

 

 

x

 

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicǎ a calitǎIii corpului profesoral

1

Evaluarea calitǎIii activitǎIii corpului profesoral

 

 

 

x

 

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învǎIǎrii

1

ExistenIa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluǎrii învǎIǎrii

 

 

 

x

 

Subdomeniu Proceduri privind iniIierea, monitorizarea şi revizuirea periodicǎ a programelor şi activitǎIilor desfǎşurate

1

Revizuirea ofertei educaIionale şi a proiectului de dezvoltare

 

 

 

x

 

Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calitǎIii

1

Dezvoltarea profesionalǎ a personalului

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

ExistenIa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituIionalǎ

 

 

 

x

 

3

ExistenIa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitǎIii

 

 

 

x

 

Subdomeniu TransparenIa informaIiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, dupǎ caz, certificatele, diplomele şi calificǎrile oferite

1

Asigurarea accesului la oferta educaIionalǎ a şcolii

 

 

 

x

 

ÎnvǎIamântul secundar inferior (gimnaziu)

 

DOMENIU Capacitate instituIionalǎ

Subdomeniu Baza materialǎ (resurse)

1

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de

învǎIǎmânt şi auxiliarelor curriculare

 

 

 

x

 

2

Accesibilitatea spaIiilor auxiliare

 

 

 

x

 

3

Accesibilitatea spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

4

Dotarea cu tehnologie informaticǎ şi de comunicare.

 

 

 

x

 

5

Dotarea cu mijloacele de învǎIǎmânt şi cu auxiliare curriculare

 

 

 

x

 

6

Dotarea spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

7

ExistenIa şi caracteristicile spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

8

ExistenIa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

 

 

 

x

 

9

ExistenIa, caracteristicile şi funcIionalitatea spaIiilor administrative

 

 

 

x

 

10

ExistenIa, caracteristicile şi funcIionalitatea spaIiilor auxiliare

 

 

 

x

 

11

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

 

 

 

x

 

12

Utilizarea spaIiilor auxiliare

 

 

 

x

 

13

Utilizarea spaIiilor şcolare

 

 

 

x

 

Subdomeniu Resurse umane

1

Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului

nedidactic

 

 

 

x

 

2

Managementul personalului didactic şi de conducere

 

 

 

x

 

Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1

Asigurarea securitǎIii tuturor celor implicaIi în activitatea şcolarǎ, în timpul desfǎşurǎrii programului

 

 

 

x

 

2

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

 

 

 

x

 

3

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

 

 

 

x

 

4

ExistenIa şi funcIionarea sistemului de comunicare internǎ şi externǎ

 

 

 

x

 

 

 

 

 

5

ExistenIa şi funcIionarea sistemului de gestionare a informaIiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaIiilor.

 

 

 

x

 

6

ExistenIa, structura şi conIinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

 

 

 

x

 

7

FuncIionarea curentǎ a unitǎIii de învǎIǎmânt

 

 

 

x

 

8

Organizarea internǎ a unitǎIii de învǎIǎmânt

 

 

 

x

 

DOMENIU Eficacitate educaIionalǎ

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinIificǎ sau metodicǎ, dupǎ caz

1

Activitatea metodicǎ a cadrelor didactice

 

 

 

x

 

2

Activitatea ştiinIificǎ

 

 

 

x

 

Subdomeniu Activitatea financiarǎ a organizaIiei

1

Constituirea bugetului şcolii

 

 

 

x

 

2

ExecuIia bugetarǎ

 

 

 

x

 

Subdomeniu ConIinutul programelor de studiu

1

Definirea şi promovarea ofertei educaIionale

 

 

 

x

 

2

ExistenIa parteneriatelor cu reprezentanIi ai comunitǎIii

 

 

 

x

 

3

Proiectarea curriculumul-ui

 

 

 

 

x

4

Realizarea curriculumul-ui

 

 

 

 

x

Subdomeniu Rezultatele învǎIǎrii

1

Evaluarea rezultatelor şcolare

 

 

 

x

 

2

Evaluarea rezultatelor la activitǎIile extracurriculare (extra-clasǎ şi extra-şcolare)

 

 

 

x

 

DOMENIU Managementul calitǎIii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învǎIǎrii

1

Optimizarea accesului la resursele educaIionale

 

 

 

x

 

Subdomeniu Baza de date actualizatǎ sistematic, referitoare la asigurarea internǎ a calitǎIii

1

Constituirea bazei de date a unitǎIii de învǎIǎmânt

 

 

 

x

 

Subdomeniu FuncIionalitatea structurilor de asigurare a calitǎIii educaIiei,

conform legii

1

Constituirea si funcIionarea structurilor responsabile cu evaluarea internǎ a calitǎIii

 

 

 

x

 

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodicǎ a calitǎIii corpului profesoral

1

Evaluarea calitǎIii activitǎIii corpului profesoral

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învǎIǎrii

1

ExistenIa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluǎrii învǎIǎrii

 

 

 

x

 

Subdomeniu Proceduri privind iniIierea, monitorizarea şi revizuirea periodicǎ a programelor şi activitǎIilor desfǎşurate

1

Revizuirea ofertei educaIionale şi a proiectului de dezvoltare

 

 

 

x

 

Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calitǎIii

1

Dezvoltarea profesionalǎ a personalului

 

 

 

x

 

2

ExistenIa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituIionalǎ

 

 

 

x

 

3

ExistenIa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitǎIii

 

 

 

x

 

Subdomeniu TransparenIa informaIiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, dupǎ caz, certificatele, diplomele şi calificǎrile oferite

1

Asigurarea accesului la oferta educaIionalǎ a şcolii

 

 

 

x

 

 

 

PARTE A IV-A

PLANUL DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMǍTOR

 

 

Activitǎţi de îmbunǎtǎţire a calitǎţii:

 

 

Nr. crt.

Nume

Tip Activitate

Obiective

Datǎ

început

Datǎ sfârşit

1

Biblioteca- spaIiu cultural

3, 3

Creşterea numǎrului de cǎrIi din bibliotecǎ Corelarea fondului de carte cu nevoile elevilor

Crearea unui spaIiu

adecvat lecturii

15.10.2017

15.06.2018

Responsabilitǎţi: Toate cadrele didactice

Conducerea şcolii

Indicatori realizare: Creşterea cantitativǎ şi diversificarea materialelor didactice din bibliotecǎ

Detalii: Promovarea rolului bibliotecii prin activitǎIi transdisciplinare. Continuarea proiectului „ÎmbogǎIeşte biblioteca şcolii tale„ Implicarea elevilor în activitǎti de voluntariat prin donare de cǎrIi Atragerea de fonduri extrabugetare

 

 

 

 

2

Şcoala de varǎ

5, 5

Valorificarea potenIialului uman al şcolii

Culivarea spiritului civic prin activitati extrascolare

Deschiderea şcolii cǎtre comunitate

15.06.2018

31.08.2018

Responsabilitǎţi: Conducerea şcolii

Cadre didactice

Indicatori realizare: Participarea la activitatile programului a cel putin un sfert din elevi Atragerea a minimum trei ONG-uri

Detalii: Atragerea de finanIare pentru realizarea proiectului Promovarea ofertei in randul elevilor si al parintilor Implicare voluntarilor şi a ONG-urilor

3

ExigenIa didacticǎ urmare fireascǎ a formǎrii continue

4, 4

Adaptarea stilului didactic în concordanIǎ cu schimbǎrile la nivel curricular

15.10.2017

15.06.2018

Responsabilitǎţi: Responsabil comisia de perfectionare Cadre didactice

Indicatori realizare: Creşterea cu 30% a numǎrului de ore de formare

Detalii: Identificare nevoilor de formare în rândul cadrelor didactice Analiza ofertei de formare a CCD şi a altor furnizori de educaIie Asigurarea de mobilitǎIi individuale prin proiecte finanIate

Diseminarea exemplelor de bunǎ practicǎ în cadrul CP

4

Multiculturalitatea- conditia unei scoli moderne

2, 2

Promovarea multiculturalitatii in spaIiul scolar Cunoasterea particularitatilor diferitelor etnii Formarea unui comportament de acceptare si toleranta

08.01.2018

31.05.2018

Responsabilitǎţi: Conducerea scolii

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINǍRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITǍŢII

Indicatori realizare: Cunoaşterea unor traditii şi obiceiuri specifice minoritǎIilor maghiare şi

germane

Participarea la activitati a tuturor elevilor de la sectiile germana si maghiara

 

 

 

 

Detalii: Initierea unui parteneriat cu Forumul German

Cntinuarea colaborǎrii cu Şcoala din Pecs

Organizarea unor activitǎIi cu caracter multicultural cu ocazia diferitelor evenimente

5

Scoala mea- spatiu de viata

3, 3

Cresterea calitatii actului educativ prin accesibilizarea mijloacelor moderne Asigurarea de servicii medicale diversificate

15.10.2017

31.05.2018

Responsabilitǎţi: Conducerea scolii

Indicatori realizare: Optimizarea circuitului documentelor Cresterea gradului de functionalitate a spatiilor scolare

Detalii: -innoirea mobilierului pentru clasele de inceput de ciclu

-dotarea salilor de clasa cu mijloace de invatamant modern

-  amenajarea cabinetului stomatologic

-  amenajarea salii de arhiva

-  amenajarea cabinetelor metodice

6

SiguranIa în şcoalǎ

4, 4

-  creşterea gradului de siguranIǎ in şcoalǎ

-  asigurarea unui climat propice

invǎIǎrii in spatiile

scolare

01.12.2017

31.05.2018

Responsabilitǎţi: Conducerea scolii

Indicatori realizare: - dublarea numarului de camere de supraveghere plasate in scoala

Detalii: - completarea numarului de camere de supraveghere

 

Activitǎţi de evaluare internǎ:

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume

Tip Cercetare

Obiective

Datǎ

început

Datǎ sfârşit

1

Evaluarea satisfacIiei

beneficiarilor

Chestionar de evaluare a satisfacIiei beneficiarilor

Identificarea nevoilor reale ale beneficiarilor Identificarea aşteptarilor elevilor de la unitatea şcolarǎ Identificarea aşteptǎrilor pǎrinIilor de la unitatea şcolarǎ şi de la cadrele didactice

15.01.2018

31.01.2018

Responsabilitǎţi: membrii CEAC conducatorii de clasa

conducerea solii

Indicatori realizare: implicarea a cel putin jumatate din elevi si parinti in activitatea de evaluare

Aspecte reţinute: aplicarea unor chestionare tematice pentru stabilirea gradului de satisfactie

Director,                                                                                          Responsabil CEAC,